top of page

SALGSBETINGELSER

INNLEDNING

Følgende salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle salg fra Paragliding Norway. 

 

1. SELGER

Selger er Paragliding Norway, Hellerudveien 44C, registrert i Brønnøysund-registeret  med organisasjonsnummer 915726577.

 

2. KUNDER

Paragliding Norway selger i hovedsak til alle.

 

3.INFORMASJON

Paragliding Norway gjør sitt ytterste for til enhver tid å gå ut med korrekte opplysninger om priser og produkter, men tar forbehold om skrivefeil og manglende justering av priser/informasjon. Paragliding Norway forbeholder seg retten til å endre all produktinformasjon og priser i sine markedsføringsverktøy uten varsel. Eventuelle endringer underettes om i form av ordrebekreftelse.

 

4. LEVERING/UNDERSØKELSESPLIKT

Produkter som er på lager, ekspederes omgående, dersom ikke annet er avtalt. Leveringsmetode og frakt er i henhold til det som er avtalt på forhånd. Ved eventuelle forsinkelser vil Paragliding Norway informere kunde så raskt som mulig. Dersom ikke annet er særskilt avtalt går risikoen for skade over på kjøper når varen blir overgitt til transportør. Dette anses som levering.

Ved varemottak plikter kjøper, innenfor rimelighetens grenser, å undersøke varen for transportskade. Innen rimelig tid må det undersøkes at varen er i samsvar med bestillingen, og om den ellers har mangler.

Dersom mangler oppdages, må kjøper melde fra til Paragliding Norway i form av reklamasjon. Se kontraktens punkt 10.

 

5. PRISER

Våre priser er oppgitt inklusiv. mva.

 

6. AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av Paragliding Norway.

En part er likevel ikke bundet av avtalen ved skrive/tastefeil i tilbudet fra selgeren, i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

7. SALGSPANT

Paragliding Norway betinger seg salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg inntil kjøpssummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet 

 

8. ERSTATNINGSANSVAR

Paragliding Norway fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse eller generelle feil på produktet. Unntatt er tilfeller hvor Paragliding Norway grovt uaktsomt, eller bevisst har forårsaket feilen/mangelen. Ansvaret begrenses da til fakturaverdien av det gjeldende produktet.

 

9. REKLAMASJON

Ved salg i næringen gjelder ett annet lovverk enn ved handel mellom privatpersoner. Avvik mellom ordrebekreftelse og mottatt produkt skal meldes til Paragliding Norway senest åtte dager etter varemottak. Garantien til varens produsent gjelder. Paragliding Norway tilbyr ikke produktgarantier utover det, som er garantert fra produsenten selv.

 

10. SERVICE OG SUPPORT

Paragliding Norway vedkjenner seg et supportansvar på tre måneder på alt av produkter som selges. Ved avvik fra dette punkt, vil det være spesifisert i tilbudsbrevet. Ved servicebehov står Paragliding Norway fritt til å vurdere om jobben skal gjøres av egen personale, eller via produsentens serviceapparat.

 

11. FORCE MAJEURE

Paragliding Norway ansvar ved levering oppheves ved særskilte tilfeller utenfor vår kontroll, slik som krig, naturkatastrofer, offentlige restriksjoner, etc. Knapphet på transportmidler, forsinkelser fra produsent/underleverandør o.l. som skyldes fornanevnte punkter fritar Paragliding Norway for alt annet ansvar enn å kreditere den manglende varens kjøpesum.

 

12. TVISTER

Partene skal forsøke å løse tvister i minnelighet ved forhandlinger. Dersom dette ikke fører frem skal tvisten avgjøres ved ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting

bottom of page